x

快速登录

预约参观申请表
1、申请人员信息
申请人      部门      联系方式     
邮箱     
现场负责人搜索
现场负责人      部门      手机     
邮箱
2、参观单位信息
参观单位名称
参观人数
参观日期 (如:2015-03-05) 参观时间 - (如:09:30-14:30)
负责人 手机 (注明:手机号)
邮件地址
3、相关信息
参观费用(RMB) (元) 金额大写
备注信息